Categories
Dự án

Tours Quảng Bình

Quảng Bình là vùng đất giao thoa tiếp biến văn hoá trên hai chiều Bắc Nam và Đông Tây; trong lịch sử hình thành, đấu tranh dựng nước và giữ nước còn lưu giữ được nhiều di tích văn hoá lịch sử, những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể rất thuận lợi để kết hợp phát triển nhiều loại hình du lịch. Hiện nay, toàn tỉnh có 87 di tích lịch sử – văn hoá, trong đó có 51 di tích quốc gia, 36 di tích cấp tỉnh; hơn 70 lễ hội, lễ hoặc hội…
Để biết thêm thông tin chi tiết về quang binh toursdu lịch quảng bình quý khách vui lòng truy cập vào website www.quangbinhtours.com

Trả lời