Categories
Dự án

Thiết kế công trình

Vai trò của quản lý dự án thi công giúp Chủ Đầu Tư
hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và
khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những
mục tiêu của dự án đúng thời hạn với chi phí, chất lượng và thời gian
như mong muốn ban đầu.
alt
 

 

Trả lời