Categories
Dự án

Bình Dương Tourist

Tiềm năng du lịch Bình Dương rất phong phú và đa dạng. Với những lợi thế sẵn có, du lịch Bình Dương đang tạo tiền đề, cơ hội phát triển theo hệ thống quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đề ra. Cụ thể, từ nay đến năm 2020, khi phát triển du lịch, Bình Dương cần gắn với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trên cơ sở khai thác hiệu quả bền vững tiềm năng du lịch, chú trọng lợi thế vị trí địa lý, hình thành các sản phẩm du lịch phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí của thị trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.


 

Trả lời