Categories
Dự án

Quản lý chất thải

Quản lý chất thải là việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, loại bỏ hay thẩm tra các vật liệu chất thải. Quản lý chất thải thường liên quan đến những vật chất do hoạt động của con người sản xuất ra, đồng thời đóng vai trò giảm bớt ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con người, môi trường hay tính mỹ quan. Quản lý chất thải cũng góp phần phục hồi các nguồn tài nguyên lẫn trong chất thải. Quản lý chất thải có thể bao gồm chất rắn, chất lỏng, chất khí hoặc chất phóng xạ, mỗi loại được quản lý bằng những phương pháp và lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
Để biết thêm thông tin chi tiết về xu ly rac thaiquan ly chat thai quý khách vui lòng truy cập vào website Quản Lý Chất Thải – Xử Lý Rác Thải – Giải Pháp Môi Trường – Tái Chế Chất Thải.

Trả lời